Algemene Voorwaarden

Versie: 16-03-2007

Artikel 1 definities:
1.1 Opdrachtnemer: de verzorger van "Animates" die het huisdier op het woonadres verzorgt.
1.2 Opdrachtgever: persoon die het contract heeft afgesloten.
1.3 Huisdier: het huisdier van opdrachtgever waar de overeenkomst voor afgesloten is.
1.4 Opdrachtformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer zich verplicht het huisdier gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
1.5 (Verzorgings)opdracht: door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het huisdier als nader bepaald in deze voorwaarden.


Artikel 2 algemeen:
2.1 Op het opdrachtformulier zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
2.2 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij "Animates".


Artikel3 rechten en plichten opdrachtnemer:
3.1 Opdrachtnemer verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
3.2 Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de opdrachtgever t.a.v. de verzorging van het huisdier, en de extra diensten die door de opdrachtnemer aangeboden worden.
3.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat opdrachtgever algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. Opdrachtnemer zal dit niet eerder doen dan nadat is zekergesteld dat het huisdier hiervan geen schade overvindt.
3.5 Over de periode dat het huisdier verzorgd wordt door opdrachtnemer, is opdrachtgever de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier is overeengekomen.
3.6 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen.
Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website. Opdrachtgever kan bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits openbaar gemaakt via de website, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
3.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de opdrachtgever m.b.t. het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.8 De opdrachtnemer is verplicht er op toe te zien dat onbevoegden geen toegang hebben tot de woning van opdrachtgever. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor geleden schade door opdrachtgever als gevolg van het zich door onbevoegden toegang verschaffen tot de woning als kan worden aangetoond dat dit een gevolg was van het niet of in onvoldoende mate nakomen van de afspraken hieromtrent.


Artikel 4 rechten en plichten opdrachtgever:
4.1 Opdrachtgever is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier tijdens de overeengekomen periode, te vermelden op het opdrachtformulier.
4.2 Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat de opdrachtnemer de verzorging uitvoert.
Indien er een tekort ontstaat zal de opdrachtnemer er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal doorberekend worden aan de opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
4.4 De te verzorgen dieren mogen geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die Animates verzorgt.
4.5 Het einde de van verzorgingsperiode is pas definitief wanneer opdrachtgever zijn thuiskomst aan Animates heeft doorgegeven.


Artikel 5 inschrijving:
5.1 De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een opdrachtformulier.
5.2 Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
5.3 Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door opdrachtgever ingevuld en door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend. Opdrachtgever verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden
Opdrachtgever ontvangt een kopie-exemplaar van het opdrachtformulier.


Artikel 6 Betaling
6.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.
6.2 Op verzoek verstrekt opdrachtnemer vooraf een prijsopgave aan opdrachtgever. Facturering vindt plaats na geleverde diensten d.m.v. van een acceptgiro.
6.3 Het verschuldigde bedrag dient binnen 2 weken na einde opdracht in het bezit te zijn van "Animates". De voorkeur gaat uit naar betaling voor aanvang verzorgdata.
6.4 Bij een eventueel vervroegde beŽindiging van de opdrachtovereenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever) is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
6.5 Opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling van opdrachtnemer.


Artikel 7 Noodsituaties:
7.1 Opdrachtnemer verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de opdrachtgever z.s.m. op de hoogte te brengen.
7.2 Door het tekenen van de opdrachtovereenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om in geval van ziekte van het huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de opdrachtgever, een dierenarts te consulteren en andere maatregelen te nemen die opdrachtnemer noodzakelijk acht.


Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht:
8.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
8.2 Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
actueel

16-09-2011

Dier vermist?  | Als uw dier vermist is, of als u een dier hebt gevonden, meld dit dan altijd op www.amivedi.nl.
Is het dier gechipt, vergeet de vermissing dan niet op te geven bij de database waar het dier is geregistreerd. Als u het chipnummer of databank niet meer weet, vraag het uw dierenarts. Weet u alleen het chipnummer maar niet de databank waar uw dier geregistreerd is, ga dan naar www.chipnummer.nl en voer het chipnummer in de zoekmachine. Check of de contactgegevens nog correct zijn, zodat men u kan bereiken wanneer het dier in een asiel of bij een dierenarts terecht komt.
Daarnaast is er nu een nieuwe dienst; www.animalalert.nl. Daar kunt u het vermiste dier opgeven met uw postcode en digitale foto. Zij plaatsen het op de kaart met Google Maps, droppen een SMS-bom in de omgeving en sturen e-mails naar zoekers in de buurt. Help anderen en meldt u massaal (gratis) aan als ZOEKER; u krijgt dan bericht als een dier in uw postcodegebied wordt vermist.

Animates 2007. Alle rechten voorbehouden.